สำหรับโรงฆ่าและชำแหละสุกร
สำหรับโรงฆ่าและชำแหละโค-กระบือ
สำหรับโรงฆ่าและชำแหละไก่

Cennec Technology Co.,Ltd.
บริษัท เคนเนค เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 5/2 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Webdesign by: Poo Studio
Update:5 January 2007
Cennec Technology Co.,Ltd.
บริษัท เคนเนค เทคโนโลยี จำกัด